Използването на канабиноиди за безсъние в ежедневието: натуралистично изследване

Източник на статията със съкращения:

https://www.jmir.org/2021/10/e25730/

С нарастващия интерес към терапевтичната и медицинска употреба на канабис, се поражда нужда от по-добро разбиране на вредите и ползите от острата и дългосрочна терапевтична употреба на канабиноиди. 

Сред хората, които използват медицински канабис в Канада, 42% съобщават, че употребяват канабис 2-3 пъти на ден, като 40% от потребителите съобщават, че консумацията им е >14 грама на седмица. 

Всъщност процентът на разрешения за използване на медицински канабис в Канада нараства от 8000 през 2014 г. до 340 000 през 2018 г. 

По същия начин, с легализацията на канабис в цялата страна през октомври 2018 г., общият процент на употреба на канабис в Канада се увеличава от 14% на 18% между 2018 и 2019 г.

Съдържание

Въпреки липсата на рандомизирани плацебо-контролирани проучвания, употребяващите канабис, както за развлечение, така и за медицински цели съобщават за широк спектър от ползи от канабиса. 

Сред тези ползи от употребата на канабис е подпомагането на съня. Всъщност, в допълнение към болката и тревожността, често се съобщава, че безсънието е сред основните причини, поради които хората търсят медицински канабис. Тази асоциация е много уместна предвид високите нива на безсъние сред общото население. 

Счита се, че приблизително 10% от възрастните изпитват хронично безсъние, а почти 1/3 от всички възрастни страдат от случайни или периодични симптоми на безсъние.

Проучванията установяват, че близо 70% от хората, съобщаващи за симптоми на безсъние продължават да ги имат и година по-късно, а 50% съобщават, че имат симптоми и 3 години по-късно. Безсънието също е едно от най-честите оплаквания в първичната медицинска помощ, като то често се проявява както на ниво симптоми, така и на диагностично ниво.

проблеми със съня

Характеризира се с трудности при заспиване, оставане в сън или невъзстановяващ сън, безсънието се отразява негативно върху функционирането, качеството на живот и психичното здраве. В допълнение, безсънието често се среща заедно с общи медицински и психиатрични състояния. Хората, страдащи от тези съпътстващи заболявания, съобщават за по-големи увреждания в психосоциалното и когнитивното функциониране в сравнение с лицата без нарушения на съня.

Канабиноиди за безсъние

Последните прегледи заключават, че настоящите доказателства за ползите от употребата на канабиноиди за безсъние до голяма степен се ръководят от клинични проучвания, които използват канабиноиди за лечение на други състояния, като болка или множествена склероза. 

По същия начин, въпреки че някои предишни проучвания са изследвали употребата на канабис за развлечение и медицина в натуралистични проби, много малко са се фокусирали върху безсънието като основен резултат. В проучване 95 човека, употребяващи медицински канабис, са изследвани за ефектите на продуктите от канабис, използвани за различни състояния и симптоми. Резултатите показват статистически значимо предпочитание към продуктите от Cannabis indica за подпомагане на седацията и съня. 

В допълнение, същото проучване съобщава, че потребителите също предпочитат тези продукти за безсъние, насърчавайки по-нататъшни изследвания, фокусирани върху състоянието.

В друго проучване, мобилно приложение, събиращо данни за медицински канабис в натуралистични условия, е използвано за измерване на самооценената ефективност и странични ефекти на канабиса. 

Проучването изследва 2332 потребители в 10 535 проследени сесии. Резултатите показват значително намаляване на тежестта на симптомите при всички докладвани симптоми, със значително по-голямо облекчение на симптомите, свързани с тревожност и депресия, отколкото симптомите на болка. 

По-специално, в това конкретно проучване безсънието е изследвано като симптом на тревожност и представя най-големия резултат за облекчаване на симптомите сред всички изследвани симптоми след консумация на канабис.

Използването на канабиноиди за безсъние в ежедневието: натуралистично изследване - чай

Най-важното е, че скорошно натуралистично проучване, което изследва употребата на канабис за безсъние в извадка от 409 участници в 1056 сесии, съобщава за значително намаляване на тежестта на симптомите; тези открития обаче са ограничени до сурови, естествени медицински цвeтове от канабис и липсва информация за възприеманата ефикасност на различни форми на продукти от канабис. 

Това проучване е ограничено от липсата на информация за демографските данни на пациентите, тъй като информацията, събрана от потребителите, не включва ключови демографски данни, като възраст и пол. 

След легализирането на канабиса в Канада през 2018 г., правилата за изследване на лекарството остават доста строги. По същия начин, поради статута си на лекарство от Списък 1 в Съединените щати, той е недостатъчно изследван за терапевтични цели. 

Следователно, не само има голяма празнина в проучванията, оценяващи безсънието като основен резултат, но и липса на научна литература за употребата на продукти от канабис, които в момента се консумират от широката публика.

За да се подпомогне преодоляването на тези пропуски, се провежда ретроспективно проучване, чрез което да се установи ефективността от употребата на канабиноиди при лечение на симптоми на безсъние в голяма, натуралистична извадка от канадци. Също така се описват ключовите демографски характеристики на тези лица, като разпределение по възраст и пол, видове употреба на канабиноиди и методи на поглъщане.

Преглед на приложението Strainprint

Провежда се ретроспективно проучване, изследващо употребата на канабис за управление на симптомите на безсъние, използвайки анонимни архивни данни, получени от приложението за проследяване на медицински канабис Strainprint (Strainprint Technologies Ltd). 

Strainprint е канадско приложение с голяма база данни от потребители на канабис с над 90 милиона точки от данни и 2 милиона докладвани резултати от пациенти. Приложението позволява на потребителите да проследяват и наблюдават промените в техните симптоми като функция на различни дози, щамове и форми на канабис. 

Чрез Strainprint потребителите могат да записват медицински състояния, симптоми, които се лекуват, методи на поглъщане, дози, емоционални ефекти, оценки преди и след лечение и съставки на продукта от канабис по партида за всяка проследена сесия.

Проба за изследване

Проучването включва всички проследени сесии между 27 февруари 2017 г. и 28 февруари 2020 г. 

Окончателната извадка се състои от 991 канадски потребители на медицински канабис, които са използвали приложението за наблюдение на промените в симптомите на безсъние в 24 189 записани сесии. 

Извадката включва 42,6% мъже и 56,1% жени, на възраст от 18 до 74 години.

Основни констатации

Резултатите от тази голяма натуралистична извадка от употребяващи медицински канабис, които са проследявали своите симптоми на безсъние преди и след употребата на канабис, предполагат значителни подобрения в симптомите на безсъние, без различия по пол във възприеманата ефикасност.

Анализите на продуктовите форми и методите на поглъщане установяват, че канабисът най-често се използва под формата на цветя или масла и най-често се поглъща чрез вейпове, масла или пушене.

Човешката ендоканабиноидна система участва в хомеостазата на тялото и мозъка, включително и съня. Например, смята се, че системата играе активна роля в регулаторните процеси, като възприятие на болка, памет и модулация на съня. 

Въпреки че невробиологичната основа на канабиса за сън все още се проучва, припокриванията между невронната верига на сън и будност и ендоканабиноидната система предполагат, че канабиноидите могат да допринесат за механизмите и физиологията, свързани със съня. Въпреки възприеманите ползи от канабиноидите, все още липсват плацебо-контролирани проучвания, които да изследват ефектите на лекарството с помощта на валидирани мерки за сън или обективни резултати от съня. 

В допълнение, настоящата литература за съществуването на потенциални рискове, вреди и странични ефекти, свързани с лечението с канабиноиди, остава изключително оскъдна по отношение на нарушенията на съня. Бъдещите клинични изпитвания трябва да се фокусират върху ползите и потенциалните вреди чрез използването на валидирани обективни и субективни мерки. 

Поради силно коморбидния характер на безсънието и други нарушения на съня, допълнителни променливи като лекарствени взаимодействия, потенциални странични ефекти и коморбидни диагнози също си струва да бъдат проучени.

При интерпретацията на резултатите от това проучване трябва да се имат предвид някои ограничения. 

Първо, индивидуалните състояния и симптоми са субективно докладвани от потребителите в приложението Strainprint. Следователно, не е известно дали субектите ще отговарят на пълните критерии за безсъние или друго свързано със съня разстройство. Освен това индивидуалните потребителски данни са ограничени до информацията, събрана от Strainprint; следователно допълнителна информация, която може да повлияе на ефикасността на канабиноидите (напр. медицинска история, тегло, други съпътстващи лекарства или толерантност) не може да бъде оценена. 

Друго ограничение на това проучване е липсата на плацебо контролна група. Тъй като данните са събрани от извадка от употребяващи медицински канабис, е възможно индивидуалните очаквания за ефикасност на канабиноидите да се дължат на положителни оценки след лечение. 

С други думи, наблюдаваният размер на ефекта с голяма величина отразява фармакологичните ефекти и ефектите на очакваната реакция (плацебо) и пропорционалният принос на всеки от тях по същество не може да бъде установен. Възможно е също това проучване да изследва данните на лица, които са по-склонни да намерят канабиса за ефективен, тъй като приложението Strainprint е насочено към лица, които желаят да подобрят терапевтичните резултати чрез проследяване на употребата на канабис. 

В резултат на това извадката може да представлява непропорционално потребители, които се възползват от употребата на канабис. 

Освен това приложението Strainprint събира предимно данни за употребата на канабис и има много ограничени данни за потенциалните му странични ефекти. Следователно, освен предполагаемата ефикасност, не беше възможно да се установи от наличните данни дали потребителите са имали някакви отрицателни странични ефекти от употребата на канабис.

Това проучване също изследва различни категории щамове; обаче разликите между тези щамове остават предмет на много дебати. Канабисът исторически е бил класифициран в два отделни вида (C.sativa и C. indica) с различни биологични ефекти. Въпреки това, годините на развъждане и хибридизация са направили потенциалните различия често безсмислени. 

Тъй като употребата на канабис за развлечение става все по-популярна, комерсиализацията на растението довежда до появата на продукти, предлагани на пазара като производни или хибриди на тези видове. Сред потребителите термините sativa, indica и hybrid се използват разговорно и се свързват с възприемани ефекти. 

Сатива се свързва със стимулиращи ефекти, индика със седативни ефекти, а хибридите се възприемат като отглеждани от първите два, за да отговарят на по-персонализираните нужди на потребителите.

Въпреки тези възприети ефекти, категориите на щамове са до голяма степен неоснователни. Вместо това много изследователи твърдят, че разликите във възприеманите ефекти между категориите щамове може да се дължат на други компоненти на канабиса (т.е. терпени), които рядко се съобщават точно на потребителите. 

Използването на канабиноиди за безсъние в ежедневието: натуралистично изследване - часовник

Интересно е, че някои проучвания установяват, че продуктите, обозначени като индика и сатива, имат сходни концентрации на основни канабиноиди, но ясно различни концентрации на терпени. Към днешна дата са идентифицирани стотици различни канабиноиди и терпени, всички с различни фармакологични свойства и резултати. 

Известно е също, че тези канабиноиди и терпени взаимодействат синергично един с друг, за да упражняват ефект на антуража, което може да има повишени терапевтични ползи за потребителите. Предвид това остава неясно дали възприеманите терапевтични ефекти са резултат от отделните компоненти на продуктите от канабис или комбинираните ефекти на взаимодействащите канабиноиди и терпени. 

Въпреки че категориите на щамовете са до голяма степен произволни, много изследователи продължават да изследват техните възприети ефекти, за да разберат по-добре избора на потребителите

Предишни проучвания са открили несъответствия между етикетите на продуктите и съдържанието, както и разлики в отчитането на съдържанието на канабиноиди между лабораториите. При продуктите с канабис за развлечение, точността на етикетите на продуктите зависи до голяма степен от производителите, доставчиците и диспансерите; понастоящем обаче няма стандартизирани процедури или надеждни методи за проверка на съдържанието на щамове или канабис в комерсиализираните продукти. 

Въпреки това потребителите до голяма степен разчитат на етикетите на продуктите за информация относно съдържанието на канабис в даден продукт, като често използват тези етикети, за да съобщават предпочитания за желаните ефекти.

Подобни бъдещи проучвания трябва да изследват ефектите на различни терпени и канабиноиди върху възприеманата ефикасност. Предишни изследвания също така предлагат да се обърне внимание на вариабилността на щама чрез класифициране на продуктите от канабис според химичните фенотипове и фармакологичните характеристики. 

Необходима следваща стъпка към точното класифициране на подгрупите на канабис и създаването на по-прецизни етикети на продуктите за потребителите е по-доброто разбиране на връзката между химическия състав на отделните продукти и възприеманите ефекти, изпитвани от потребителите на канабис. 

Тъй като разговорната употреба на категориите щамове вероятно ще се запази на търговския пазар, е необходимо също така бъдещите проучвания да се опитат да профилират генетично проби от комерсиализирани продукти от канабис, така че генотипите на същия щам да са поне сравними. 

Освен това са необходими рандомизирани плацебо-контролирани проучвания, за да се тества в крайна сметка ефикасността и безопасността на базираните на канабис лечения за безсъние. 

Въпреки тези ограничения, това проучване е подсилено от неговата екологична валидност, тъй като са получени данни от голям натуралистичен регистър на употребяващите медицински канабис, които проспективно проследяват промените в техните симптоми на безсъние преди и след употребата на канабис. 

Резултатите от това проучване могат да помогнат при проектирането на бъдещи клинични изпитвания, за да се тества в крайна сметка ефикасността и профила на безопасност на различните канабиноиди при управлението на безсънието.

Заключения

Резултатите от това проучване предполагат, че лицата, използващи медицински канабис за управление на симптомите на безсъние, съобщават за значително намаляване на симптомите след употреба. 

Това общо възприемано подобрение на симптомите на безсъние подчертава потенциал канабисът да се използва като опция за лечение на нарушения на съня. 

Бъдещите изследвания трябва да изследват ползите и вредите от канабиноидите за безсъние чрез строги рандомизирани плацебо-контролирани проучвания.

Shopping Cart

Използвайте код CBD10

при първа поръчка и ще получите 10% отстъпка*!

*Важи за продукти с марката Cannadoca